• 18/07/2024 14:11

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

  • Home
  • ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Για την καταβολή της αμοιβής από το αρμόδιο τμήμα το Υπ. Δικαιοσύνης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3226/2004 – ΚΥΑ 98535 (ΦΕΚ ΄Β 3578/2014) & ΚΥΑ 46301 (ΦΕΚ Β 4750/22-12-2019), απαιτείται η αποστολή (μέσω της Γραμματείας του Πρωτοδικείου) των ακόλουθων εγγράφων:

  1. Αίτηση του δικαιούχου (Πρωτοδικείο) / Αίτηση του δικαιούχου (Ποινικά)*
  2. Υπεύθυνη δήλωση
  3. Κατάσταση αμοιβής δικηγόρου εις διπλούν
  4. Απόφαση διορισμού για παροχή νομικής βοήθειας (Ασφαλιστικών Μέτρων για τα πολιτικά) και Πράξης διορισμού ( για τα ποινικά)
  5. Επικυρωμένα αντίγραφα ατελώς της αίτησης/αγωγής, των προτάσεων και της απόφασης (πολιτικά) ή απόσπασμα απόφασης (ποινικά)
  6. Τα εκδοθέντα ειδικά γραμμάτια νομικής βοήθειας που αφορούν στον συγκεκριμένο διορισμό
  7. Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών προς το ΤΑΧΔΙΚ
  8. Βεβαίωση από το γραμματέα έδρας, ότι παραστάθηκε στο δικαστήριο

*Επικολλάται μεγαρόσημο 3 ευρώ.

Είναι σαφές ότι για την αποστολή της αίτησης καταβολής αμοιβής είναι απαραίτητη η έκδοση οριστικής απόφασης από το δικαστήριο για το οποίο έγινε ο διορισμός. Σε περίπτωση διορισμού με την ίδια απόφαση για περισσότερες πράξεις (πχ κατάθεση και παράσταση σε αίτηση αναστολής και αίτηση ανακοπής) είναι εφικτή η υποβολή αίτησης καταβολής αμοιβής και για κάθε μία επιμέρους πράξη (πχ αίτηση για αμοιβή μόνο της αίτησης αναστολής με την έκδοση οριστικής απόφασης επ’ αυτής και εν συνεχεία νέα αίτηση για αμοιβή μόνο της ανακοπή με την έκδοση οριστικής απόφασης επ’ αυτής).

Για περισσότερες πληροφορίες και την παρακολούθηση της πορείας της αίτησης των δικαιούχων, επισκεφθείτε το ΤΑΧΔΙΚ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο