• 21/05/2024 02:38

ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

  • Home
  • ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

Από το Πρωτοδικείο, εκδίδονται τα κάτωθι Πιστοποιητικά, για τη χορήγηση των οποίων, απαιτείται η έκδοση και πληρωμή του e-παραβόλου, με κωδικό 1375 (5 ευρώ), το οποίο αντιστοιχεί σε 3 ευρώ για κάθε αίτηση και 2 ευρώ για κάθε Πιστοποιητικό.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Η ΕΚΔΟΣΗ του e-παραβόλου (ΜΕΓΑΡΟΣΗΜΑ) γίνεται ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ TAXISNET το οποίο ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΦΟΡΑ


ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ!
Μπορείτε να υποβάλετε τα αιτήματά σας, για όλα τα κάτωθι Πιστοποιητικά (πλην αυτά της Δικαστικής Φερεγγυότητας που εκδίδονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (βλέπε νο 12)), επισυνάπτοντας μαζί με την αίτηση σας, τα κάτωθι δικαιολογητικά, ανά περίπτωση, στο email: pistopkerk@protodikeio-kerkyras.gov.gr

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ εδώ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ, ΑΝΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ:

1. Περί δημοσίευσης ή μη διαθήκης (για θάνατο πριν την 28/2/2013 απευθύνεστε στο Πρωτοδικείο και στο Ειρηνοδικείο – για θάνατο μετά την 1/3/2013 απευθύνεστε ΜΟΝΟ στο Ειρηνοδικείο)
Απαιτείται:
Ληξιαρχική πράξη θανάτου

2. Περί αποποίησης ή μη κληρονομιάς (για θάνατο πριν την 28/2/2013 απευθύνεστε στο Πρωτοδικείο και στο Ειρηνοδικείο – για θάνατο μετά την 1/3/2013 απευθύνεστε ΜΟΝΟ στο Ειρηνοδικείο
Απαιτείται:
Ληξιαρχική πράξη θανάτου και Πιστοποιητικό πλησιεστέρων συγγενών

3. Περί αμφισβήτησης ή μη του κληρονομικού δικαιώματος
Απαιτείται:
Πιστοποιητικό πλησιεστέρων συγγενών ή Διαθήκη

4. Περί προσβολής του κύρους της διαθήκης
Απαιτείται:
Το πρακτικό δημοσίευσης της διαθήκης και Πιστοποιητικό πλησιεστέρων συγγενών

5. Περί σύστασης, τροποποιήσεων και μεταβολών ή μη, ή λύσης εταιρίας ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ (ΜΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΓΕΜΗ)
Απαιτείται:
Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχει κάνει εγγραφή στο ΓΕΜΗ και ο αριθμός σύστασης της εταιρίας

6. Περί σύστασης, τροποποιήσεων και μεταβολών ή μη, ή λύσης εταιρίας ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ (ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΓΕΜΗ)
Το Πιστοποιητικό εκδίδεται από το ΓΕΜΗ.

7. Περί τροποποιήσεων και μεταβολών ή μη, σύστασης ή λύσης σωματείου
Απαιτείται:
Ο αριθμός σύστασης του σωματείου

8. Περί μη προσβολής του κύρους των αρχαιρεσιών σωματείου
Απαιτείται:
Το πρακτικό των εκλογών (το πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται μετά από ένα (1) μήνα και μία (1) ημέρα από τις εκλογές)

9. Περί θέσεως ή μη σε Δικαστική Συμπαράσταση
Απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία ή εξουσιοδότηση προς τρίτο, με το θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής και την ταυτότητα του αιτούντα (και τις δύο όψεις του ΔΑΤ)

10. Περί άσκησης ή μη ένδικου μέσου κατά απόφασης του Πρωτοδικείου
Απαιτείται:
Αντίγραφο της απόφασης του Πρωτοδικείου

11. Περί μη λύσεως γάμου
Απαιτείται:
Πιστοποιητικό πλησιεστέρων συγγενών που να αναφέρει τα στοιχεία του γάμου

12. Το Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας, τόσο για Φυσικά, όσο και για τα Νομικά πρόσωπα, εκδίδεται πλέον μέσω ηλεκτρονικής πύλης. Ακολουθήστε την παρακάτω διεύθυνση, συνδεθείτε με τους κωδικούς taxisnet και συμπληρώστε τα στοιχεία σας.
https://app.moj.gov.gr/pnet/plogi
Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού, απαιτείται η έκδοση και πληρωμή του e-παραβόλου, με κωδικό 1375 (5 ευρώ).

Το συγκεκριμένο πιστοποιητικό εκδίδεται και αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση σε τρίτο.
Για Φυσικό Πρόσωπο, απαιτείται:
α) φωτοαντίγραφο δύο όψεων ταυτότητας ή διαβατηρίου,
β) το ΑΦΜ και
γ) ο αριθμός ΓΕΜΗ (Εμπορικό Επιμελητήριο-αν υπάρχει η υποχρέωση εγγραφής).

Για Νομικό Πρόσωπο (εταιρεία), απαιτείται:
α) η σφραγίδας της εταιρείας,
β) έγγραφο που να αποδεικνύει ότι ο αιτών είναι νόμιμος εκπρόσωπος ή
γ) ή αν έχει δεν είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος, άλλα έχει σχέση με την επιχείρηση, να έχει εξουσιοδότηση από το νόμιμο εκπρόσωπο

Για οποιαδήποτε απορία, καλέστε μας


Σημαντική Σημείωση: Τα ψηφιακά υπογεγραμμένα πιστοποιητικά που σας αποστέλλουμε είναι έγκυρα, εφόσον διακινούνται ηλεκτρονικά. Σε περίπτωση που πρόκειται να εκτυπωθούν ισχύει ό,τι αναφέρει η παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 4727/2020:<<…4. Εκτύπωση πρωτότυπου ηλεκτρονικού δημοσίου εγγράφου ή ηλεκτρονικού ακριβούς αντιγράφου ή ψηφιοποιημένου ηλεκτρονικού αντιγράφου γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτή με ισχύ ακριβούς αντιγράφου από τους φορείς του δημόσιου τομέα, από τα δικαστήρια όλων των βαθμών και τις εισαγγελίες όλης της χώρας, καθώς και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, εφόσον είναι δυνατόν να επιβεβαιωθούν η ακρίβεια και η ισχύς της εκτύπωσης με χρήση ΤΠΕ, ιδίως στην περίπτωση που το πρωτότυπο ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο ή το ηλεκτρονικό ακριβές αντίγραφο ή το ψηφιοποιημένο ηλεκτρονικό αντίγραφο φέρει μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης και εφόσον παρέχεται η δυνατότητα επαλήθευσης μέσω πληροφοριακού συστήματος του Δημοσίου. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να επιβεβαιωθούν η ακρίβεια και η ισχύς της κατά το προηγούμενο εδάφιο, απαιτείται η επικύρωση της εκτύπωσης από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή δικηγόρο. Για περισσότερες πληροφορίες –> Ν.4727/2020 για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.

Skip to content